Благоустрояват парка в Джебел с 320 000 лева

Общество

320 000 лева ще бъдат вложени в благоустрояване на парка в централната част на Джебел. Проектът, изготвен от екипа на кмета на общината Неджми Али, бе одобрен за безвъзмездно финансиране от Комисията за подбор на Местната инициативна група (МИГ) „Ардино-Джебел“ в подмярка „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

Общата стойност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова помощ е 383 955 лева с ДДС.

Вече е изпратено уведомление до Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони и Държавен фонд „Земеделие“ за извършената оценка.

Предстои разглеждане на оценителния доклад и подписване на тристранен договор с одобрения бенефициент-Община Джебел.