Д-р инж.Хасан Азис: Създава се възможност за реална децентрализация

Водещи, Общество

След четири годишно прекъсване Съвета по децентрализация ще бъде свикан и ще се създаде явна възможност за регулиране на взаимоотношенията централна власт-местна власт

На онлайн заседание, проведено вчера, д-р инж. Хасан Азис постави темата за децентрализацията на дневен ред пред ръководството на МРРБ. Това сподели самият той на фейсбук страницата си.

„Представихме наша позиция във връзка с поискани с писмо от МРРБ отчет и оценка за изпълнение на мерките от Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2016-2019 г. и предложения за нова Програма 2020-2025 г.
След дискусия на УС на НСОРБ миналата седмица се обединихме около следните основни изводи:
• Процесът на децентрализация е блокирал от дълъг период насам. Темата за развитие на децентрализацията трайно излезе от фокуса на политическите процеси у нас.
• За съжаление в немалка степен принос за това състояние има практическото прекратяване дейността на Съвета по децентрализация. Показателен е фактът, че от приемането на Програмата за 2016-2019 г. през м. януари 2016 г. досега Съветът не е провел нито едно заседание. „Принос“ за това до голяма степен имат и измененията от 2018 г. на ПМС 157 / 2013 г. за създаването и функциите на Съвета.
• Не можем да подкрепим чисто административния подход за съставяне на програми и чисто формалното им отчитане, без да се оценява реалния им принос за постигане целите на децентрализацията. За съжаление последната Програма (2016 – 2019 г.) демонстрира именно такъв подход – механично натрупване на мерки, по предложение на различни министерства и реализиращи техни секторни политики, без да се отчита доколко реално имат същностно отношение към процеса на децентрализация. Същевременно при внасянето на проекта на Програмата за утвърждаване от Министерския съвет отпаднаха именно такива ключови за децентрализацията мерки, предложени от нас, като „разширяване на собствената приходна база на общините“, „разработване на нов ЗМДТ“ и др.
• Настояваме за реален рестарт на процеса на децентрализация у нас. Значителна роля за това следва да изиграе възстановяване на дейността на Съвета по децентрализация, който следва да бъде двигател и координатор процеса. За целта трябва да бъдат възстановени функциите на съвета, включително чрез изменение в съответното ПМС, като:
– координиране изпълнението на мерките, заложени в Стратегията и Програмите за изпълнението й;
– извършване на ежегоден мониторинг за постигане целите на Стратегията, респ. изпълнение на мерките от Програмата, и внасяне на ежегоден доклад за това в Министерския съвет;
– внасяне от председателя на Съвета предложения в МС за промени в законодателството в областта на децентрализацията.
• Настояваме, след възстановяването на съдържателно функциониране на Съвета, при изготвянето на нова Програма за 2020 – 2025 г. основно място да намерят мерки, насочени към:- разработване на
дългосрочна стратегия, чрез която централното правителство да предвиди структурно решение по въпроса за адекватното финансиране на общините, вкл. и в след кризисния период;
– предоставяне на 2 % от ДДФЛ в приход на общинските бюджети и трайно разширяване на собствената приходна база на общините;
– трайно уреждане в ЗПФ на реда и условията за прехвърляне и възлагане от държавата на общините на нови разходни ангажименти – само при осигурено финансиране от държавния бюджет или на нов собствен приходоизточник, подлежащ на развитие;
– промяна в начина на работа на Съвета и обвързване на дейността му с реални резултати за развитие на местното самоуправление в България.
(Във връзка с едно от основните ни предложения вече поискахме информация от НАП и МФ за отчетни данни към 31.12.2019 г. с цел подготовка на експертни разработки на варианти за преотстъпване на 2% ДДФЛ на общините).
Министър Аврамова заяви, че ще бъде свикан в кратки срокове Съвета по децентрализация и са предприети действия за нова стратегия 2020-2025г.
От нейна страна дойде предложение да бъде изпратено писмо от НСОРБ с темите и точките, които да залегнат в дневния ред на Съвета по децентрализация, като се очаква и присъствие от Министерство на финансите.
Както изразих и днес, това е новина, която ще бъде оценена от всички колеги кметове. След четири годишно прекъсване Съвета по децентрализация ще бъде свикан и ще се създаде явна възможност за регулиране на взаимоотношенията централна власт-местна власт.
Ние сме в готовност с допълнителна информация да подкрепим развитието на процеса на децентрализация.“