Обява

Обяви

На основание Решения №12 от 31.01.2020 г., № 79 от 28.05.2014г., №130 от 26.09.2014г., № 131 от 28.09.2017г., №24 от 06.02.2019г. и №45 от 23.03.2020 г. на Общински съвет-гр.Момчилград, заповед №РД-19- 192 от 30.04.2020 г. на кмета на общината и във връзка с Глава VІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О Б Я В Я В А :

І. Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на земи по §4 от ЗСПЗЗ, както следва:
1.Поземлен имот с № 48996.501.78 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 1084 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1867 от 28.05.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1382/ 28.08.2014 година( Решение №130 от 26.09.2014 г. ) , (включен в рограмата под №2 ) с начална тръжна цена 6233 лв.
2.Поземлен имот с № 48996.501.79 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 1195 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2477 от 02.08.2017 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1227 от 08.08.2017 година ( Решение №131 / 28.09.2017 г. ) , (включен в рограмата под №4 ) с начална тръжна цена 6871 лв.
3.Поземлен имот с № 48996.501.117 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 114 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 1753/13.05.2014 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №650 / 16.05.2014 година (Решение №79/28.05.2014 г.), (включен в рограмата под №1 ) с начална тръжна цена 656 лв.
4.Поземлен имот с № 48996.501.5 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 260 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2637/17.12.2018г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1983/ 19.12.2018 година( Решение №24 от 08.02.2019 г.) , (включен в рограмата под №5 ) с начална тръжна цена 1495 лева.
5.Поземлен имот с № 48996.501.6 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 654 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2643/18.12.2018г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1993/ 19.12.2018 г.( Решение №24 от 08.02.2019 г.), (включен в рограмата под №6 ) с начална тръжна цена 3761 лева.
6.Поземлен имот с № 48996.501.7 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 644 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2638/18.12.2018г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1984/ 19.12.2018 г.( Решение №24 от 08.02.2019 г.), (включен в рограмата под №7 ) с начална тръжна цена 3703 лева.

7.Поземлен имот с № 48996.501.36 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 751 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2635/17.12.2018г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1980/ 19.12.2018 г.( Решение №24 от 08.02.2019 г.), (включен в рограмата под №8 ) с начална тръжна цена 4318 лева.
8.Поземлен имот с № 48996.501.167 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Момчилград, мест.»Мамулица», Община Момчилград с площ 581 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2642/18.12.2018г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1992/ 18.12.2018г.(Решение №24/08.02.2019 г.), (включен в рограмата под №9 ) с начална тръжна цена 3341 лв.
9.Поземлен имот с № 02155.501.128 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Багрянка, мест.»Багрянка», Община Момчилград с площ 550 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2634/17.12.2018г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1979/ 19.12.2018 г.( Решение №24 от 08.02.2019 г.) 1 (включен в рограмата под №10 ) с начална тръжна цена 3163 лева.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 04.06.2020 г. от 12 часа.
ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 21.05.2020 г. до 03.06.2020 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.
ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 03.06.2020 г.
V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите условия.

За справки : тел.03631/7845
Кмет на общината: ( Илкнур Кязим)