Обява

Обяви

На основание Решения №12 от 31.01.2020 г. и №41 от 23.03.2020 г. на Общински съвет-гр.Момчилград, заповед №РД-19- 191 от 30.04.2020 г. на кмета на общината и във връзка с чл.13 от Наредбата за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград
О Б Я В Я В А :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земя по §4 от ЗСПЗЗ, представляваща Поземлен имот 02155.501.238 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ на землище Багрянка, мест.»Багрянка», Община Момчилград с площ 282 кв.м., актуван с Aкт за частна общинска собственост № 2656/12.09.2019г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег №1295/ 12.09.2019 г.( включен в програмата под №11) с начална тръжна цена 1622 лв.
ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 04.06.2020 г. от 12 часа.
ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 21.05.2020 г. до 03.06.2020 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.
ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 03.06.2020 г.
V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите условия.

За справки : тел.03631/7845
Кмет на общината: ( Илкнур Кязим)