Обява

Обяви

На основание Решения №11 от протокол №1 от 31.01.2020 г. за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г. и заповед №РД-19-179 от 29.04.2020 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.87, ал.2 от Нардбата за реда за придобиване, уппраевление и разпореждане с общинско имущество

О Б Я В Я В А :

І.Публичен търг търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти за срок от пет години, както следва:
1. Самостоятелно обособено търговско помещение – купол № 3 (три) от обект „Кооперативен пазар”-Момчилград с площ 13 кв.м. + 26кв.м., попадащ в Поземлен имот с идентификатор 48996.105.445 по КККР на гр.Момчилград (номер по предходен план УПИ ІІ, кв.33), (включен в програмата под №6) , целият имот актуван с АЧОС № 801 от 22.04.2009 година с начална месечна наемна цена 25.00 лв., без начислен ДДС.
2. Самостоятелно обособено търговско помещение – купол № 6 (шест) от обект „Кооперативен пазар”-Момчилград с площ 13 кв.м. + 26кв.м., попадащ в Поземлен имот с идентификатор 48996.105.445 по КККР на гр.Момчилград (номер по предходен план УПИ ІІ, кв.33), (включен в програмата под №7) , целият имот актуван с АЧОС № 801 от 22.04.2009 година с начална месечна наемна цена 25.00 лв., без начислен ДДС. .
3. Самостоятелно обособено търговско помещение – купол № 12 (дванадесет) от обект „Кооперативен пазар”-Момчилград с площ 23 кв.м., попадащ в Поземлен имот с идентификатор 48996.105.445 по КККР на гр.Момчилград (номер по предходен план УПИ ІІ, кв.33), (включен в програмата под №8) , целият имот актуван с АЧОС № 801 от 22.04.2009 година с начална месечна наемна цена 45.00 лв., без начислен ДДС.
4. Самостоятелно обособено търговско помещение – купол № 13 (тринадесет) от обект „Кооперативен пазар”-Момчилград с площ 40 кв.м., попадащ в Поземлен имот с идентификатор 48996.105.445 по КККР на гр.Момчилград (номер по предходен план УПИ ІІ, кв.33), (включен в програмата под №9) , целият имот актуван с АЧОС № 801 от 22.04.2009 година с начална месечна наемна цена 78.00 лв., без начислен ДДС.
5. Самостоятелно обособено търговско помещение – купол № 17 (седемнадесет) от обект „Кооперативен пазар”-Момчилград с площ 50 кв.м., попадащ в Поземлен имот с идентификатор 48996.105.445 по КККР на гр.Момчилград (номер по предходен план УПИ ІІ, кв.33), (включен в програмата под №10) , целият имот актуван с АЧОС № 801 от 22.04.2009 година с начална месечна наемна цена 98.00 лв., без начислен ДДС.
6. Самостоятелно обособено търговско помещение – купол № 18 (осемнадесет) от обект „Кооперативен пазар”-Момчилград с площ 117 кв.м., попадащ в Поземлен имот с идентификатор 48996.105.445 по КККР на гр.Момчилград (номер по предходен план УПИ ІІ, кв.33), (включен в програмата под №11) , целият имот актуван с АЧОС № 801 от 22.04.2009 година с начална месечна наемна цена 228.00 лв., без начислен ДДС.
7. Самостоятелно обособено търговско помещение – купол № 19 (деветнадесет) от обект „Кооперативен пазар”-Момчилград с площ 134кв.м., попадащ в Поземлен имот с идентификатор 48996.105.445 по КККР на гр.Момчилград (номер по предходен план УПИ ІІ, кв.33), (включен в програмата под №12) , целият имот актуван с АЧОС № 801 от 22.04.2009 година с начална месечна наемна цена 261.00 лв., без начислен ДДС за срок от пет години
8. Самостоятелно обособено търговско помещение – купол № 22 (двадесет и втори) от обект „Кооперативен пазар”-Момчилград с площ 23 кв.м., попадащ в Поземлен имот с идентификатор 48996.105.445 по КККР на гр.Момчилград (номер по предходен план УПИ ІІ, кв.33), (включен в програмата под №13) , целият имот актуван с АЧОС № 801 от 22.04.2009 година с начална месечна наемна цена 45.00 лв., без начислен ДДС.
9. Самостоятелно обособено търговско помещение – купол № 23 (двадесет и трети) от обект „Кооперативен пазар”-Момчилград с площ 50 кв.м., попадащ в Поземлен имот с идентификатор 48996.105.445 по КККР на гр.Момчилград (номер по предходен план УПИ ІІ, кв.33), (включен в програмата под №14) , целият имот актуван с АЧОС № 801 от 22.04.2009 година с начална месечна наемна цена 98.00 лв., без начислен ДДС.
10. Помещение №2 за офис с площ 16.41 кв.м. от сграда с идентификатор 48996.104.115.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград, ул.”Момчил войвода” №3а актуван с АЧОС №29 от 20.06.1997 година с начална месечна наемна цена 45.00 лв., без начислен ДДС.
ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 22.05.2020 г. от 12 часа.
ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 08.05.2020 г. до 21.05.2020 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.
ІV.Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 21.05.2020 г.
V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до отдаването на имотите при същите условия.

За справки : тел.03631/7845
Кмет на община Момчилград (лкнур Кязим)