Обява

Обяви

На основание Решения №11 протокол №1 от 31.01.2020 г., №41 от 21.03.2012 г. и №48 от протокол №4 от 23.03.2020 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-181 и № 182 от 29.04.2020 г. на кмета на общината и във връзка с Глава VІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О Б Я В Я В А :

І. Повторен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот ІV, кв.16 по действащия ПУП на с. Н.Бозвелиево, община Момчилград с площ 4290 кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 270 кв.м. и разгъната застроена площ 540 кв.м. при граници: североизток-УПИ ІІІ, запад и юг- път, актуван с АЧОС №791/ 13.03.2009 година, вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№368/13.03.2009 год (включен в програмата под №6)с начална тръжна цена 15 950 лв. в т.ч. земя 7 500 лв., без начислен ДДС.
2.Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Биволяне, община Момчилград с площ 3978 кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 119 кв.м. и разгъната застроена площ 238 кв.м., пристройка към сградата със ЗП 9 кв.м., столова със ЗП 81 кв.м. и пристройка към столовата със ЗП 26 кв.м. при граници: изток-ниви, запад-мера, север и юг-застроена част на селото, актуван с АЧОС №800/ 01.04.2009 година, вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№462/16.04.2009 год. (включен в програмата под №2) с начална тръжна цена 11 400 лв. в т.ч. земя 8500 лв.
ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 28.05.2020 г. от 12 часа.
ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 15.05.2020 г. до 27.05.2020 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.
ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 27.05.2020 г.
V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите условия.

За справки : тел.03631/7845
Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)