Обява

Обяви

Общинска администрация на община Кирково
област Кърджали

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ на Община Кирково, в изпълнение на Решение №52 от Протокол №6/19.03.2020г., на ОбС-Кирково и Заповед № РД-10-195/23.04.2020г. на Кмета на община Кирково във връзка с откриване на процедура за публичен търг за отдаване под наем на общински недвижими имоти.

ОБЯВЯВА

І. Публичен търг с тайно наддаване на 14.05.2020г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти представляващи:
1. Помещение с площ от 13.00 кв.м. в масивна сграда на два етажа за битови потребности, находящ се в УПИ XII, кв.8 по ПУП на с.Фотиново, община Кирково, актуван с АОС №231/18.01.2011г., с предназначение за административни услуги, при обявена начална тръжна месечна наемна цена 16,90 (шестнадесет и 0,90) лева без ДДС.
2. Помещение в масивна сграда на два етажа за битови потребности, с.Фотиново, община Кирково, с обща полезна площ от 21.50 кв.м., находящ се, в УПИ III, кв.8 по ПУП по плана на с.Фотиново, актуван с АОС №231/18.01.2011г., с предназначение за продажба на промишлени стоки, при начална тръжна цена 23.86 (двадесет и три и 0.86) лева без ДДС.
IІ. Тръжната документация може да бъде закупена всеки работен ден от кандидатите или упълномощени техни представители в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, находящ се на партерен етаж в административната сграда на община Кирково, ул.”Дружба” №1, срещу представен документ за платена сума от 20.00 (двадесет) лева без ДДС (невъзстановима), на гише №1 (каса) на същия етаж, най-късно до 16:30 часа на 13.05.2020г.
ІІІ. Кандидатите за участие следва да внесат депозит в размер на 40% от началната тръжна наемна цена, който се внася по банкова сметка IBAN: BG 61 SOMB 91303334857901 BIG SOMBBGSF при Общинска банка-АД, Финансов център -Кирково, в периода до 17.00 часа на 13.05.2020г. включително.
ІV. Предложението за участие в търга се подава в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, до 17.00 часа на 13.05.2020г., в запечатан непрозрачен плик, като върху всеки плик се отбелязва входящия номер на офертата.
V. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждане на търга от 9.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжна документация и съгласуване с отдел „ОСТС и ГС”.

Допълнителна информация на тел. 03679/39-58
/стая №3, ОбА – Кирково/
Кмет на община Кирково: (Шинаси Сюлейман)