Обява

Обяви

Общинска администрация на община Кирково
област Кърджали

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ на Община Кирково, в изпълнение на Решение №53 от Протокол №6/19.03.2020г., на ОбС-Кирково и Заповед № РД-10-196/23.04.2020г. на Кмета на община Кирково във връзка с откриване на процедура за публичен търг за отдаване под наем на общински недвижим имот.

ОБЯВЯВА

І. Публичен търг с тайно наддаване на 14.05.2020г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение на първи етаж, с площ 25.90 кв.м., находящо се в сграда-Читалище, с. Добромирци, общ. Кирково, актуван АОС №92/18.06.2013г., с предназначение за кафе аперитив, при първоначална месечна наемна цена 28.75 (двадесет и осем и 0.75) лева без ДДС.
IІ. Тръжната документация може да бъде закупена всеки работен ден от кандидатите или упълномощени техни представители в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, находящ се на партерен етаж в административната сграда на община Кирково, ул.”Дружба” №1, срещу представен документ за платена сума от 20.00 (двадесет) лева без ДДС (невъзстановима), на гише №1 (каса) на същия етаж, най-късно до 16:30 часа на 13.05.2020г.
ІІІ. Кандидатите за участие следва да внесат депозит в размер на 40% от началната тръжна наемна цена, който се внася по банкова сметка IBAN: BG 61 SOMB 91303334857901 BIG SOMBBGSF при Общинска банка-АД, Финансов център -Кирково, в периода до 17.00 часа на 13.05.2020г. включително.
ІV. Предложението за участие в търга се подава в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, до 17.00 часа на 13.05.2020г., в запечатан непрозрачен плик, като върху всеки плик се отбелязва входящия номер на офертата.
V. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждане на търга от 9.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжна документация и съгласуване с отдел „ОСТС и ГС”.

Допълнителна информация на тел. 03679/39-58
/стая №3, ОбА – Кирково/

Кмет на община Кирково: (Шинаси Сюлейман)