Обява

Обяви

Общинска администрация на община Кирково
област Кърджали

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.43, ал.1, т.1, чл.45, ал.1, чл.59, т.1 и чл.62 от НРПУРОИ в община Кирково, в изпълнение на Решения №60 и №54 от Протокол №6/19.03.2020г. на ОбС – Кирково и Заповед №РД-10-191/22.04.2020г., Заповед №РД-10-192/22.04.2020г. на Кмета на Община Кирково

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

на 15.05.2020г. (петък) в залата на ОбА-Кирково на 2 етаж за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:

I. Неурегулиран поземлен имот, с площ 254 /двеста петдесет и четири/ кв.м., застроен с едноетажна полумасивна сграда, състояща се от магазин и две складови помещения с обща площ от 64,86 /шестдесет и четири цяло осемдесет и шест/ кв.м., построена през 1990 г. по плана на с. Каялоба, община Кирково при граници на имота: изток – улица; запад – кметство; север – улица; юг – мера, актуван с Акт за частна общинска собственост №430/07.03.2005г., вписан в Служба по Вписвания при РС-Момчилград, с дв.вх.№257/17.03.2005г., № на партида 35, № на оригинала I-172, № в описната книга 191, при начална тръжна цена 2 674,00 (две хиляди шестстотин седемдесет и четири) лева, от които за:
1. Неурегулиран поземлен имот, с площ 254 /двеста петдесет и четири/ кв.м., в размер на 2 292,00 (две хиляди двеста деветдесет и два) лева без ДДС.
2. Едноетажна полумасивна сграда, състояща се от магазин и две складови помещения, с обща площ от 64,86 /шестдесет и четири цяло осемдесет и шест/ кв.м., в размер на 382,00 (триста осемдесет и два) лева. Върху сумата не се начислява ДДС – начален час 11:00
ІІ. Урегулиран поземлен имот VIIІ /осми/, кв.15 /петнадесет/, с площ 867 /осемстотин шестдесет и седем/ кв.м., отреден за обществено обслужване, застроен с двуетажна масивна сграда /бивша детска градина/, с площ 122 /сто двадесет и два/ кв.м., построена през 1968 /хиляда деветстотин шестдесет и осма/ година, по плана на с. Шопци, община Кирково одобрен със Заповед №558/29.07.1988г. на Председателя на ИК на ОбНС-Кирково и Заповед №РД-10-284/10.05.2019г. на Кмета на община Кирково, при граници на имота: север – алея и УПИ V, кв.15; изток -УПИ VII, кв.15; юг – улица с ос.т.106а-111; запад -алея, актуван с Акт за частна общинска собственост №956/11.11.2019г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд гр. Момчилград, с вх.рег.№1616/14.11.2019г., Акт №149, том 6, дело №1084/2019, имотна партида 33088, при начална тръжна цена 25 117,00 (дванадесет и пет хиляди сто и седемнадесет) лева, от които за:
1. Урегулиран поземлен имот VIIІ, кв.15 по плана на с. Шопци, с площ 867 кв.м. в размер на 10 597,00 (десет хиляди петстотин деветдесет и седем) лева без ДДС.
2. Двуетажна масивна сграда /бивша детска градина/ със застроена площ 122 кв.м. построена през 1968г., в размер на 14 520,00 (четиринадесет хиляди петстотин и двадесет) лева. Върху сумата не се начислява ДДС
– начален час 11:30

Тръжна документация може да бъде закупена от кандидатите или техни упълномощени представители в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, находящ се на партерен етаж в административната сграда на ОбА-Кирково, ул. „Дружба” №1, срещу представен документ за платена сума от 20,00 (двадесет) лева с включен ДДС (невъзстановима), на гише №2 (каса) на същия етаж, най-късно до 16.30 часа на 14.05.2020г.
Кандидатите за участие следва да внесат депозит в размер на 50% от началните тръжни цени, по банкова сметка IBAN: BG 61 SOMB91303334857901 BIG SOMBBGSF при “Общинска банка” АД, Финансов център – Кирково, в периода до 14.05.2020г., включително.
Предложението за участие в търга се подава от участниците или упълномощени техни представители най-късно до 17:00 часа на 14.05.2020г. в запечатан непрозрачен плик, като върху всеки плик се отбелязва входящия номер на офертата в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса” на партерен етаж в административната сграда на ОбА-Кирково, ул. „Дружба” №1.
Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждане на търга от 09.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжна документация и съгласуване с отдел „ОСТС и ГС” при ОбА-Кирково.

Допълнителна информация на тел. 036793980