Какви са промените и кои срокове се удържават за данъкоплатците

Водещи, Икономика

Актуалната информация дава шефът на НАП в Кърджали Елван Гюркаш

– Г-жо Гюркаш какви са промените засягащи декларациите за облагане с корпоративни данъци?
– С направените промени се удължава срока за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци както и срока за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация до 30 юни 2020 г.
През 2020 г. задължените по ЗКПО лица правят авансови вноски на база прогнозната данъчна печалба за 2020 г., затова и това трябва да се прави като те се съобразяват с особености, а именно:
-в случай че към момента вече е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., корекции на размера на авансовите вноски до 15.04 и след това се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;
-в случай че до 15.04 не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г. Корекции на размера на авансовите вноски се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО;
-корекциите на авансовите вноски, направени с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, се ползват след подаване на декларацията.
Посочените разпоредби са във връзка с обстоятелството, че срокът за извършване на месечните авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април и на тримесечната авансова вноска за първо тримесечие е до 15 април, а срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г., с която се декларира видът и размерът на авансовите вноски за текущата година, е до 30 юни 2020 г.

– Какви са сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. ?
– Месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят. Или респективно това са 15 април; 15 юли за второ тримесечие и за третото тримесечие – срока е до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.
Физическите лица, еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат гореописаните правила за авансовите вноски, като за тях срокът вместо до 15.04.2020 г. е до 30.04.2020 г.
– Имаме ли удължаване на срокове и при други данъци?
– Да. До 30 юни се удължава срока за деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО и за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД). С два месеца се удължава и срока за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, дейност като земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията. Удължаване има и на срока за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 31 май 2020 г.
Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г.