Кърджали е на 13-та позиция по безработица сред 28-те области в страната

Без категория

С най-ниско равнище на безработица са общините Кърджали 5,0% и Момчилград – 7,2%, а с най-високо – общините Ардино – 18,9% и Джебел – 18,7%

През месец февруари 2020г. в област Кърджали на работа са постъпили 376 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 366 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 10 лица. 98 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 66 са от групата на специалистите и 212 са безработни лица без квалификация.По степен на образование с висше образование са 36 лица, със средно 168 и с основно и по-ниско 172 лица.

През м. февруари в бюрата по труда от област Кърджали са заявени общо 352 свободни работни места, на първичен пазар на труда 314 и за субсидирана заетост 38 /по програми – 20, по схеми на ОП РЧР – 18/.

Равнището на безработица през м. февруари е 9,2 на сто при 6,2 на сто за страната. Равнището на безработица намалява спрямо предходния месец на 2020г. с 0,3%, а спрямо м. февруари 2019г. е по-ниско с 0,2% /9,4%/.

Към 29.02.2020г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Кърджали е 5 612, като спрямо предходния месец е отчетено намаление от 148 души, а в сравнение с м. февруари 2019г. регистрираните безработни са със 78 по-малко /5 690 бр. за 02.2019г./.

С най-ниско равнище на безработица са общините Кърджали 5,0% и Момчилград – 7,2%, а с най-високо – общините Ардино – 18,9% и Джебел – 18,7%.

Област Кърджали се нарежда на 13-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните лица през месеца са 588 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 29,8% /175 бр./, 15,1% са регистрираните от сектор „Индустрия” /89 бр./, от Аграрния сектор – 3,4% /20 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 304 – 51,7%.

Към 29.02.2020г. в бюрата по труда на област Кърджали са регистрирани 3 301 жени /58,8%/ и 2 311 мъже /41,2%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец със 76, а на мъжете със 72.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

Към 29.02.2020г. с най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 40,1% /2 249 бр./ и от 50 до 54г. – 14,6% /817 бр./. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 0,3% /19 бр./.

Към 29.02.2020г. безработните над 50г. са 3 066 – 54,6% от общо регистрираните.

Към 29.02.2020г. регистрираните младежи до 29г. са 442, като делът им е 7,8% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 20 лица спрямо предходния месец.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Кърджали са 627 и съставляват 11,2% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 19 лица.

Ниската степен на образование и квалификация предопределят  продължителността на престой на лицата с основно и по-ниско образование на пазара на труда.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 2 865 души или 51,1%. Спрямо предходния месец те намаляват с 81 бр.

Висшистите съставляват 7,8% и са 438 бр. Те намаляват спрямо предходния месец с 4 бр.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 41,1% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 309 души. Те  намаляват с 63 бр. спрямо предходния месец.

По професионален признак регистрираните безработни са:

– с работнически професии – 27,1% /1 523 бр./;

– специалисти – 13,2% /739 бр./;

– без специалност и професия – 59,7% /3 350 бр

Информацията е от Бюрото по труда в Кърджали.

Вашият коментар