Кърджали е на 12 място по чужди инвестиции в страната

Водещи, Икономика

Област Кърджали заема дванадесето място в страната по размер на чуждестранните инвестиции, сочи справка на Националния статистически институт. Преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в областта към 31.12.2018 г. възлизат на 291.6 млн. евро, което е с 13.8% повече в сравнение с 2017 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.2% и
9.7% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район.
През 2018 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 129.6 млн. eвро, или 44.4% от всички инвестиции. В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 2.6 млн. евро.
Тези две дейности заедно формират 45.3% от общия обем на преките чужди инвестиции, а относителният им дял намалява общо с 11.9 процентни пункта спрямо предходната година.
През 2018 г. са направени чуждестранни инвестиции във всички общини на областта, като най-голям дял има община Кърджали със 130.6 млн. евро, или 44.8% от всички инвестиции в областта. Спрямо предходната 2017 година направените чуждестранни преки инвестиции в общината намаляват с 9.0%, а относителният им дял от общите инвестиции в областта намалява с 11.2 процентни пункта.