Ученици демонстрираха умения по счетоводство в делова игра

Общество

Делова игра „Отчитане придобиването на дълготрайни активи в туризма“ се проведе в часа по счетоводство в 12-б клас на СУ „Васил Левски“ в Крумовград. Учениците бяха поставени в условията на работна среда. Класът беше разделен на два екипа – туристически комплекс и търговска банка. Всеки ученик заемаше определена длъжност и изпълняваше присъщите й функции. С желание и интерес изпълняваха възложените задачи като служители във фирма и банка. Въз основа на придобитите знания вземаха компетентни решения в създадените ситуации. Бяха мотивирани да участват активно, защото осъзнаваха практическата значимост на придобитите компетентности. Учениците демонстрираха умения за работа със счетоводни документи и осчетоводяване на извършените стопански операции. Спазваха йерархията в екипите и правилата за работа. Госпожа Пачева оказваше подкрепа на учениците.
В края на часа изтъкна напредъка, който се забелязва у тях. Подчерта, че стават все по-уверени в дейстията си, а това ще гарантира тяхната конкурентоспособност на трудовия пазар.