Самоосигуряващите се лица  подават данъчни декларации само по електронен път от тази година

Общество

Срокът за подаване на данъчните декларации остава 30 април. За тези, които искат да ползват 5% отстъпка – срокът е удължен до 31 март (досега беше 31 януари. 

Данъчна кампания 2020 започна спокойно в офис на НАП Кърджали на 10 януари. Първата декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е подадена с ПИК още същия ден. Нашият нетърпелив клиент е декларирал доходи от трудови правоотношение с Приложение № 1 и Справка за окончателния размер на осигурителния доход и има надвнесен данък за възстановяване.

Към този момент са подадени общо 185 бр. декларации, от които 148 са по електронен път, останалите са подадени на хартиен носител.

От тази година самоосигуряващите се лица  подават данъчните си декларации само по електронен път. Това се отнася и за лицата, извършвали дейност през 2019 година като регистрирани земеделски стопани и подавали в това си качество декларации за самоосигуряващо се лице. Очакваме  значителен брой декларации да бъдат подадени именно онлайн, защото знаете, че по-голямата част от клиентите ни са земеделски производители и попадат в обхвата на тази законова промяна.

От 2020 отпада задължението на работодателите да издават служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ за изплатени доходи и удържани данъци и осигуровки, освен при поискване от задължените лица. Задължените лица ще подават в НАП само годишна данъчна декларация и няма са се налага да прилагат към нея въпросните бележки. Фирмите обаче ще трябва да изпращат в НАП до 28 февруари всяка година цялата информация за доходите и удръжките на служителите си. Приходната агенция автоматично ще прехвърля получените данни в данъчните досиета на гражданите и в годишните им подоходни декларации. По този начин значително ще се опрости попълването и подаването на годишните формуляри по електронен път. Във връзка с подаването по електронен път на справки за изплатени през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните данъци и осигуровки  от работодателите е създадена нова алинея 6 към справката по чл. 73, с която се декларират изплатени  доходи.

Отпада и задължението към годишните данъчни декларации да се прилагат :

-копия на документи, удостоверяващи направените вноски за осигурителен стаж при пенсиониране – за ползване на данъчно облекчение по чл. 20;

-копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за ползване на данъчно облекчение по чл. 18, както и за ползване на облекчение за деца с увреждания;

-копия на документи, удостоверяващи направените вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране;

Срокът за подаване на данъчните декларации остава 30 април, но има промяна за тези, които искат да ползват 5% отстъпка – за тях срокът е удължен до 31 март (досега беше 31 януари).  Отстъпката не може да надвишава 500 лв. и не може да се ползва, ако лицето има неплатени данъци, осигуровки, глоби или други задължения към бюджета. Освен това целият данък върху доходите трябва да е платен до 31 март.

От началото на март задължените лица, решили да подадат данъчна декларация по електронен път, вече ще получават формулярите предварително попълнени от НАП с данните за получените през миналата година доходи от труд и удържаните данъци и осигуровки. След като прегледат вече попълнената информация и нямат забележки към нея, лицата единствено ще потвърдят декларацията, с което се приема, че са я подали. „Услугата“ ще може да ползват само тези, които притежават ПИК или електронен подпис. На практика тази новост в закона за доходите на физическите лица бе приета преди година, но за първи път ще се прилага сега при декларирането на доходите от 2019 г. С тази цел отпадна задължението да се събират и прилагат служебни бележки за доходите и удържани данъци и осигуровки.

Предприятията или самоосигуряващите се лица – работодатели/платци на доходи имат възможност при откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, след 28 февруари 2020 г. да правят промени в предоставените данни в срок до 30 септември.