Не са установени превишения на олово, живак, кадмий и никел в отпадните води на три предприятия в Кърджали

Общество

Не са установени превишения на олово, живак, кадмий и никел в отпадните води на три предприятия в Кърджали при мониторинг от Екоиспекцията. По програмата за мониторинг на Екоинспекцията за област Кърджали за тази година се осъществява наблюдение на експерти, какви количества тежки метали се изхвърлят във водите от производствата в река Арда и в депата, които са в близост до реката и язовир „Студен кладенец“ край Кърджали. Били са извършени проверки на ВиК, Регионален Център по управление на отпадъците и Завод за преработка на златосъдържащи и сребросъдъжащи руди в Кърджали. Според експерти на институцията, всяко предприятие има различно разрешително и различна степен на изпълнението му.

През месец февруари и месец октомври 2019 година е правен анализ на изхвърляните от ВИК – Кърджали отпадни води и не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване по показатели живак, кадмий олово и никел.

Извършени са също така проверки и на Завод за преработка на златосъдържащи руди в град Кърджали Горубсо, през месец юли и месец октомври 2019 година. Тук също не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения по комплексното разрешително за живак, олово, никел и кадмий в отпадни води. Заводът се намира вътре в град Кърджали до Парк „Горубсо“ и притежава хвостохранилище за депониране на отпадъци от производството си в района на село Вишеград.

В Регионалния център управление на отпадъците за общините Кърджали, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Ардино, Момчилград и Черноочене в село Вишеград, община Кърджали, са извършени проверки през  месец юли и месец октомври 2019 година. Взета е проба за анализ през месец юли и не е установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения от комплексното разрешително по показатели живак, кадмий, олово и никел. През месец октомври не са взети проби за анализ, поради липса на изтичане на отпадна вода.

Регионалният Център за управление на отпадъците обслужва осем общини на терен, който е разположен край село Вишеград, на 5 километра от Кърджали, непосредствено до съществуващото сметище. В него се третират няколко вида твърди отпадъци, това са постъпващи неопасни отпадъци за преработка от съответните общини в областта в инсталация за сортиране, компостиране и депониране на Регионалното депо, както и временно съхранение на опасни отпадъци азбест и инертни отпадъци от Регионалния Център за управление на отпадъците в община Кърджали.

Арда нюз