СУ „Отец Паисий“ : Учим з@едно“

Общество

Взаимно учене, обмяна на добри практики, междуинституциални квалификации, методически семинари и насърчаване на иновации са част от дейностите, заложени по Национална програма „Иновации в действие“ и проект „Учим з@едно“ в СУ „Отец Паисий“. Двата проекта дават възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано училище – партньор от цялата страна.

В периода 28 – 30. 11. 2019 г. паисиевци посрещнаха гости от СУ “Христо Ботев“ – с. Чорбаджийско, с които споделяха и заедно преживяваха инициативи, промени, иновативни образователни модели и подходи в работата си. Бе проведен дискусионен форум, представящ основни акценти от работата на паисиевци по проект Иновативно училище – „Учим з@едно“. Г-жа Светла Илчева презентира иновативни педагогически методи и елементи, постижения и качествени резултати в образователния процес през изминалия двугодишен проектен период и представи изготвения уебсайт на проекта. Свои нововъведения и методи в работата си по проекта представиха г-жа Мария Вълкова – главен учител по ИТ, г-жа Звезделина Гечева – старши учител по БЕЛ и г-н Кирил Гогов – старши учител по история и цивилизации.

Водещата роля на ученика в клас: активно участващ в експерименти и партньор на учителя, новатор и млад творец, новата роля на учителя като умел модератор на група, партньор и консултант, разширяване на обхвата на приложение на придобитите знания чрез обединяване на различни предмети в иновативни междупредметни модули, бонусиращо оценяване бяха част от въпросите, разисквани от педагогическите екипи на партниращите си училища.

В програмата на проектната визита бяха включени четири иновативни практики – интердисциплинарен урок по физика, ИТ и музика в VII В клас с преподаватели – Мария Вълкова и Гергана Кюлханова, открит урок по физика в IX Б кла с преподавател – Румяна Карачомакова на тема: Налягане. Закон на Паскал, интерактивно състезание по английски език в VIII Б и VIII Г клас с преподаватели – Екатерина Георгиева и София Калинова, иновативен открит урок с VI A клас за биоразнообразието в защитената чаплова колония в град Кърджали, представен от г-н Тони Кънчев – старши учител по география.

Осъществено бе и изнесено обучение в Астрономическа обсерватория „Славей Златев“ и запознаване с работата в новата училищна среда – лаборатория по природни науки, подготвено от учителите към МО „Природни науки“. Микроскопските препарати, стеромикроскопа, възможностите на електронния дисплей и на платформата Moza Book демонстрира г-жа Валентина Мингова – старши учител по химия в СУ „Отец Паисий“.