Анелия и Естела от СУ „П.Р.Славейков“ с награди от БАН

Общество

Анелия е отличена с първа наградена от учените на БАН, а Естела – с награда за проучване на заемките в българския език

Анелия е наградена за проявен устойчив изследователски интерес и надграждане на резултатите, с цел проучване и опазване на богатството на българските диалекти и традициите на българската култура с изследователския си проект „Думите от  речника на баба“. В рецензията си за изследователския проект на Анелия професор доктор Елка Мирчева пише:  „Идеята за събиране на диалектен материал на терен в уюта на домашната обстановка, като информант е собствената ти баба, е находчиво хрумване. Това създава непосредствена атмосфера и осигурява достатъчно време за лишени от формалност и притеснения интервюта. Изборът на темата заслужава много висока оценка.“ И в действителност работата на Анелия получи максимално висока оценка. Тя спечели овациите на публиката, след като облечена в носия от село Припек, представи проекта, посветен на баба й като носител на автентичния говор на селото. Учените отбелязаха, че това е интердисциплинарен проект, който освен с езикознание и диалектология, е свързан с краезнание, етнография, фолклор. Анелия споделя:  „Миналата година започнах изготвянето на изследване, посветено на автентичния говор на моята баба, която е носител на говора на с. Припек. През изминалото време оттогава досега продължих да работя по темата, първо, от любов към този интересен диалект, а след това с убеждението, че местните говори крият още много тайни, богатство от думи, значения, морфологични и фонетични черти, които разкриват езиковата и културната история на българите.“  Научни ръководители на Анелия са доц. д-р  Ваня Мичева от Секция за история на  българския език към БАН и Антония Маровска – преподавател по български език и литература.

Естела Москова е с награда от БАН за компетентно изпълнение на езиково изследване в проучването на заемките в българския език

Дванадесетокласничката от СУ „П. Р. Славейков“ презентира проекта си на тема „Добри Войников и някои румънски думи в българския книжовен език“. В разработката на Естела  е обработен е изключително богат и ценен езиков материал, показани са отлични знания по лексикология, етимология и история на езика и литературата, затова проектът е интердисциплинарен. Направен е обзорен преглед на биографията на Добри Войников, един от видните наши писатели и културно-просветни дейци, журналист и редактор преди Освобождението, който е работил дълго време в Браила, където развива усилена дейност в полза на своя народ. При разглеждане на драматичното творчество на Добри  Войников и изразните средства за характеризиране на неговите герои, Естела установява, че той преднамерено и непреднамерено е употребил повече от 40 думи и изрази, заети от езика на румънското драматично творчество или от езика на масовото общуване в румънските градове от средата на миналия век. Изключително задълбочената работа на Естела получи висока оценка от учените на БАН и бе определена като едно компетентно изпълнение на езиково изследване в областта на проучването на заемките в българския език. Научен ръководител на Естела в изследователската й работа е учителката й по български език и литература Антония Маровска.

Повече от 50 ученици участват в шестата сесия на Ученическия институт на БАН /УчИ-БАН/. Проектите им са от всички научни направления и са допуснати до участие в сесията след преценка на жури. Двудневният форум се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ и е посветена на 150-годишнината на Българската академия на науките.