Зачестяват битовите пожари

Криминале

От началото на отоплителен сезон 2019-2020 са възникнали общо 3 пожара, от които 1 с материални загуби. През изминалия отоплителен сезон 2018-2019 г. са възникнали общо 84 броя пожара, от тях 76 са без материални загуби – най често запалване на комини и контейнери за смет. Пожарите с материални загуби са 8 на брой.
С настъпването на студените зимни месеци се увеличава и вероятността за възникване на пожар в бита. Основна причина за възникването на тези пожари е неправилното ползване на отоплителни и нагревателни уреди и небрежност при боравене с открит огън. Тези пожари са основна причина за загинали и пострадали хора. Статистиката през годините показва, че най-уязвими при тези пожари са децата и трудноподвижните възрастни хора.
За предпазване от този вид произшествия е необходимо да се спазват няколко основни мерки за безопасност:

• Използвайте изправни и стандартни отоплителни уреди.
• Разполагайте печките и димоотводните тръби на безопасно разстояние (най-малко 1 метър) от горими конструкции.
• В никакъв случай не оставяйте без наблюдение включени отоплителни прибори особено в присъствието на деца и трудноподвижни възрастни хора. Изключете уредите, преди да излезете и през нощта.
• Не разпалвайте печките на твърдо гориво с лесно запалими течности (бензин, нафта и др.).
• Горимите материали, включително и дървата за горене, следва да бъдат поставени на безопасно разстояние от печката.
• Сушенето на дрехи и материали да става на разстояние изключващо възможността за запалването им.
• Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия и пепел там, където има горими отпадъци.
При евентуално възникване на пожари незабавно позвънете на телефон 112.