10 Постоянни комисии ще има общинският съвет в Кърджали

Политика

10 Постоянни комисии ще има общинския съвет в Кърджали. Това са комисиите за Бюджет и финанси, Икономическа политика, Устройство на територията, Законност и обществен ред, Образование, култура и вероизповедания, Здравеопазване и социални дейности, Младежки дейности и спорт, Транспорт и комуникации, Екология, европейски проекти и туризъм и  земеделие. Председателите  на комисиите и  техния поименен състав от 9 души ще бъдат  приети на следващо заседание на местния  парламент.

Във връзка с актуализацията на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Кърджали за мандат 2019 – 2023 г. бе  избрана  и временна 7-членна комисия с председател Лятиф Расим и със следното представителство в нея на политическите партии в Общински съвет:  ДПС – 4 , ПП ГЕРБ – 2  и Коалиция „БСП за България” – 1.

Съветниците гласуваха и създаването на седемчленна  Комисия за противодействие на корупцията и  за  отнемане  на   незаконно  придобитото  имущество” за мандат 2019 – 2023 год.Това се налага  във връзка с изпълнението на разпоредбите на § 2, ал. 5 от ДР на Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество-ЗПКОНПИ, а именно проверката на декларациите и производството на конфликт на интереси, касаещи общинските съветници, кметове на кметства, както и управителите на общинските предприятия”,  обясни   председателят на общинския съвет инж. Юсеин  Ахмед. Тя  ще се ръководи от Лятиф  Расим, представителите  в нея  на ДПС  са 4, на ПП ГЕРБ – 2 и на Коалиция „БСП за България” –1.

На днешното  заседание  на  общинския съвет в Кърджали бе  решено  още, че  кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис и  председателят на  общинския севет инж.Юсеин  Ахмед да представляват община Кърджали в  Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България  (НСОРБ). На основание  чл. 21, ал.1, т.15  от  ЗМСМА  бе  гласувано също председателят на Общинския  съвет  инж. Юсеин  Ахмед   да  членува  в  Националната  асоциация  на  председателите  на  Общински съвети  в  Република  България.