СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“ подписа  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на „ВИП – 37“ от Ардино 

Икономика

Председателят на Водено от Общностите местно развитие Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група (МИГ) Ардино – Джебел“ инж. Изет Шабан подписа  договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и управителя на „ВИП – 37“ ЕООД от Ардино  Аднан Юсеинов за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по процедура  № BG05M9OP001-1.063  „МИГ Ардино-Джебел – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот“.

Бенефициент кандидатства с проектно предложение   „Повишаване на знания, умения и компетентност на заети лица във „ВИП – 37”  и  ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 99 055 лева.

Дейностите по проекта са насочени за предоставяне на обучение за придобиване на нова професионална квалификация на заети лица, както и за придобиване на ключова компетентност по чужди езици. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца, считано от 1 декември 2019.

Гюнер ШЮКРИ