Без такси и комисионни при замяна на повредени банкноти

Икономика

Банките ще бъдат задължени да заменят повредени български банкноти без да събират такси и комисиони за това. Това предвижда нова Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в обращение, която Българска народна банка прие.
Наредбата задължава банките да предлагат тази услуга във всички свои клонове и офиси, в които извършват дейности и операции с банкноти и монети.