ЦИК отмени решение на ОИК-Черноочене за заличаване кандидата на ДПС за кмет на Комунига

Водещи, Избори 2022

Централна Избирателна Комисия със свое Решение № 1262-МИ от 30.09.2019 г. отмени заличаването от Общинска избирателна комисия-Черноочене кандидата за кмет на кметство Комунига от ДПС Бахри Хашимов
В ЦИК чрез Общинската избирателна комисия – Черноочене са постъпили жалби от Бахри Хашимов като кандидат за кмет на кметство Комунига и от Председателя на Общинския съвет на ДПС-Черноочене Бедрие Газиюмер срещу решение № 50 от 28.09.2019 г. на ОИК – Черноочене.
С въпросното решение ОИК – Черноочене е заличила регистрацията на Бахри Хашимов Хашимов като кандидат за кмет на кметство Комунига, тъй като е приела, че лицето не отговаря на изискванията на Изборния кодекс за уседналост.
Жалбоподателят Бахри Хашимов твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като ОИК – Черноочене не е извършила необходимата проверка, за да установи дали отговаря на условията на ИК. Той се позовава на разпоредбата на ИК, в която е предвидено легално определение на понятието „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ . Аргументира твърдението си за незаконосъобразност и с неуспешния опит на ОИК – Черноочене да проследи пътуванията му извън страната. Твърди, че през лятото е пребивавал в с. Комунига и  че справката, предоставена от ОД на МВР – Кърджали, не съответства на действителното положение.
Жалбоподателят ПП „ДПС“ чрез общинският лидер на партията в Черноочене Бедрие Газиюмер също поддържа изложените факти и правни доводи по жалбата на Бахри Хашимов и потвърждава факта, че на 18.08.2019 г. той е бил в с. Комунига и е взел участие на вътрешните избори, организирани от партията, за издигане на кандидат за кмет на кметство Комунига. Също моли за отмяна на решението като незаконосъобразно.
След като се запозна с административната преписка Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лица с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване. Разгледана по същество е основателна.
ЦИК, след като се запозна с административната преписка, прие за установена следната фактическа обстановка: С решение № 39 от 23.09.2019 г. ОИК – Черноочене, е регистрирала Бахри Хашимов като кандидат за кмет на кметство Комунига, предложен от партия „Движение за права и свободи“. В заявлението-декларация при приемане на решение № 39, Бахри Хашимов декларира, че има постоянен и настоящ адрес в с. Комунига през последните 6 месеца преди изборния ден.
С постъпило по искане на ОИК – Черноочене с писмо от ОД на МВР – Кърджали, се удостоверява, че Бахри Хашимов има регистрирани пътувания през границата на Република България – излизане на 16.02.2019 г., 12.04 ч., от ГКПП Калотина и влизане в Република България на 12.09.2019 г., 03.36 ч., от ГКПП Калотина.
Въз основа на същото писмо ОИК – Черноочене е приела оспореното решение № 50 от 28.09.2019 г. на ОИК – Черноочене. Към него е приложено особено мнение на Сеид Рамадан – секретар на ОИК – Черноочене, който е гласувал против , с мотив, че лицето отговаря на изискванията на Изборния кодекс, тъй като има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в населеното място, за което кандидатства като кандидат за кмет.
Съгласно писмо при ОИК – Черноочене, кметът на община Черноочене след извършена проверка в база данни на отдел „ГРАО“ удостоверява, че всички кандидати за кметове на кметства, предложени от кандидатската листа на ПП „ДПС“, отговарят на изискванията на Изборния кодекс.
При така изяснената фактическа обстановка ЦИК приема, че оспореното решение е незаконосъобразно, тъй като жалбоподателят отговаря на изискванията на Изборния кодекс.
Разпоредбата на § 1, т. 5, буква „а“ от ДР на ИК дефинира израза „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 397, ал. 1 ИК като „български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите“. Видно от цитираната справка към 26.04.2019 г. Бахри Хашимов  е отговарял на изискването
Централната избирателна комисия намира за грубо нарушение на Изборния кодекс отмяна на прието решение за регистрация на кандидат да се основава само на справка от органите на МВР за напускане на територията на Република България, без да е съобразена база данни на отдел „ГРАО“ относно адресната регистрация на предложения кандидат. При това положение решението на ОИК – Черноочене, с което е регистриран Бахри  Хашимов за кандидат за кмет на кметство Комунига, е законосъобразно.
Предвид гореизложеното решение № 50 от 28.09.2019 г. на ОИК – Черноочене следва да бъде отменено, а преписката върната на ОИК – Черноочене със задължителни указания да издаде отново удостоверение на регистрирания кандидат на основание решение № 39 от 23.09.2019 г. на ОИК – Черноочене.
Централната избирателна комисия Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение № 50 от 28.09.2019 г. на ОИК – Черноочене.
ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Черноочене, съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.