Обява

Обяви

На основание чл.110 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.35,ал.1 от ЗОС , чл.35,ал.1 и чл. 99 от НРПУРОИ в община Ардино и в изпълнение на Решение № 549 от 09.08.2019 год. на Общински съвет – Ардино и Заповед №773 / 2019 година на кмета на Общината.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на 26.08.2019 г./понеделник/, с начало: 12.00 часа в залата на общината за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост с начални тръжни цени, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III от квартал 1 по ПУП на село Гърбище, махала “Сушево”, община Ардино, с площ 679.00 кв.м., отреден за жилищно строителство. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2959 от 03.06.2019 год. При първоначална тръжна цена 2 680.00лв.
2. Неурегулиран поземлен имот находящ се в урбанизираната територя на село Долно Прахово, община Ардино, с площ 500.00 кв.м. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2956 от 21.05.2019 год. При първоначална тръжна цена 1 820.00лв.
3. Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII от квартал 8 по плана на с.Млечино, общ.Ардино, целият с площ от 683.00 кв.м. отреден за ниско жилищно застрояване /до 10м/.Актуван с Акт за частна общинска собственост №2500 от 20.12.2016год. При първоначална тръжна цена 2 330.00лв.
4.Урегулиран поземлен имот УПИ II от квартал 15 по ПУП-ПР на с.Чубрика, общ.Ардино с площ 600.00 кв.м., отреден за жилищно строителство. Актуван с акт за частна общинска собственост №2963 от 17.07.2019 г. При първоначална тръжна цена 2 240.00 лв.
5. Неурегулиран поземлен имот с идентификатор 87059.888.9901.1, находящ се в урбанизираната територия на село Ябълковец, община Ардино, с площ 1 910.00 кв.м., ведно с построената двуетажна масивна сграда – бивше кметство със застроена площ 97.00 кв.м. Актуван с Акт за частна общинска собственост №2964 от 17.07.2019 год. При първоначална тръжна цена 17 700.00 лв.

Условия на търга :Депозит, начин на плащане,оглед на имотите, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до 16 часа на 23.08.2019 година в стая № 6 срещу представена квитанция за платена такса.

Тел.за доп.информация: 03651/40 40, вътр.33

РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино