Обява

Обяви

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД КЪРДЖАЛИ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО В и К НА
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК” ООД,
ГР. КЪРДЖАЛИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ

„ВиК експерт“ на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Кърджали
• Минимални изисквания за заемане на длъжността:
– Образователно-квалификационна степен – Висше инженерно образование в сферата на ВиК с минимална образователна степен – магистър; – Компютърна грамотност: MS Office, специализиран софтуер, бази данни и регистри с информация относно ВиК системите и съоръжения и други ВиК въпроси; – Познаване и разбиране на нормативните актове, свързани с дейността на АВиК
• Минимален размер на основната работна заплата и работно време:
900.00 лева за 8 часов работен ден, при 5 дневна работна седмица.
• Начинът за провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест; 2. Интервю.
• Необходимите документи, които следва да бъдат представени от
кандидатите за участие в конкурса са: 1. Заявление за участие в конкурс (по образец); 2. Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (по образец); 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; 4. Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит (ако е наличен); 5. Декларация за обработване на лични данни (по образец).
• Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Отговаря на всички технически ВиК въпроси във връзка с дейността на АВиК, като подпомага изпълнението на задълженията на АВиК, вменени й по закон или договорно, включително за изпълнението на решенията на Общото събрание и разпорежданията на Председателя на АВиК. Изпълнява и други функции и задължения, вменени му с чл. 48, ал. 1 от ПОДАВиК.
________________________________________
Място и срок за подаване на документи:
Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно /оригинал/ в сградата на Областна администрация Кърджали – бул.„България“ №41, стая № 101 в едномесечен срок от публикуването на обявлението за конкурса.
Всички съобщения във връзка с конкурсите ще се обявяват на информационното табло находящо се в сградата на Областна администрация Кърджали, гр. Кърджали, бул „България“ №41 и в сайта на Областна администрация Кърджали: www.kardzhali.org, раздели „Конкурси“ и „Асоциация по ВиК – Кърджали“.