Общински съветници приеха единодушно отчета за Бюджет 2018 на Ардино

Политика

Общински съвет – Ардино проведе в сряда своето редовно заседание. Дневният ред включваше седем точки. Единодушно общинските съветници приеха отчета за изпълнението на бюджета на община Ардино за 2018 г. Местните парламентаристи уполномощиха кмета на общината Ресми Мурад да подпише Запис на заповед за стойност на аванса в размер на 29 512 лв. по проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

На събранието бе прието и Общинската стратегия на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата у учениците в община Ардино.

И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни помещения, както и отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд.

Гюнер ШЮКРИ