Общинският съвет в Черноочене одобри патронажната грижа за приоритетна

Водещи, Политика

Общинските съветви;и в Черноочене единодушно подкрепиха докладната записка на кмета на общината Айдън Осман за изготвяне на заповед за възлагане на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” като услуга от общ икономически интерес на Център за социални услуги в домашна среда. Тази точка беше основната от  дневния ред на редовната сесия в понеделник.

Председателят на общинския съвет Бедрие Газиюмер изтъкна, че през годините в община Черноочене винаги са се вземали адекватни и навременни решения, за да може да се реализират ползотворните за гражданите начинания. Тя информира съветниците, че възлагането се осъществява с тяхно решение и подложи предложението за гласуване.

Пред общинския съвет Айдън Осман разясни, че община Черноочене е бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

„Осъществяването ще удовлетвори нуждите на минимум 60 потребители от района да получат качествена и адекватна почасова грижа, за период от 12 месеца, чрез обучен екип от медицински специалисти, психолог, социален работник и домашни помощници“, обяви Айдън Осман. Той допълни, че от откриването през 2013 г. На Центъра за социални услуги в домашна среда по друг социален проект, до сега над 170 нуждаещи се от района са получили услуги от този вид.

„Винаги целим да осигурим качествена грижа в домашна среда на лица с трайни увреждания с невъзможност за самообслужване, чрез повишено качество на грижа, целенасоченост и гъвкавост на предоставянето на услуга в общността“, подчерта Айдън Осман.

В изпълнение на решението на Общинския съвет, кметът на Общината трябва да изготви заповед за възлагане. Съветниците приеха и Правилник за устройството и организация на дейността на „Център за социални услуги в домашна среда” по предоставянето на тази помощ.

Освен тази точка съветниците приеха и предложението на временната комисия към общинския съвет за избор на съдебни заседатели за Районен съд-Кърджали, за мандат 2020-2023 година.

Допълниха се и обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Черноочене. Приеха се и други решения.

Исмет ИСМАИЛ