Съобщение

Обяви

Във връзка с изменение на Заповед № 269/27.02.2019 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост, поради допусната техническа грешка.

В т.1 от заповедта за Поземлен имот с №40909.316.115 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, „ … ЗЗП 22 …” да се чете „ …ЗЗП 29 …”

КМЕТ НА
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:
/инж. ХАСАН АЗИС/