Съобщение

Обяви

Във връзка с изменение на Заповед № 273/27.02.2019 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост, поради допусната техническа грешка.

1. В т.1 от заповедта за Поземлен имот с №40909.131.138 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, „ … ЗЗП 27 …” да се чете „ …ЗЗП 17 …”
2. В т.2 от заповедта за Поземлен имот с №40909.131.154 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, „ … ЗЗП 22 …” да се чете „ …ЗЗП 17 …”

КМЕТ НА
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:
/инж. ХАСАН АЗИС/