Покана

Обяви

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020

СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 002 – 3 ОПРЧР „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ от стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Ардино – Джебел“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-2.020„Грижи в дома на територията на МИГ Ардино – Джебел“

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване.
Подкрепата за развитие на форми на дългосрочни грижи ще окажат превантивна роля и ще предотвратят настаняването в специализирани институции и излишното хоспитализиране и ще допринесат за промяна на досегашния институционален и все още медицински ориентиран модел на грижа за възрастните и хората с увреждания. В резултат на изпълнението на процедурата за безвъзмездна финансова помощ, ще се подобри качеството на живот на възрастните, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си, и на хората с увреждания чрез осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. подкрепящи и интегрирани социални и здравни услуги в общността и в домашна среда. Услугите следва да са ориентирани към самия потребител и към неговите променящи се социални и здравни потребности.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” , Специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” по ОПРЧР

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Ардино – Джебел, т.е. Община Ардино и Община Джебел

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:
1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания

2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания, хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск

3. Местни социални дейности за социално включване.

Не е допустимо подаването на проектно предложение, обхващащо само Дейност 3. Дейност 3 е допустима само, ако бъде в комбинация с Дейност 1 и/или Дейност2

Общ бюджет на процедурата: 200 000 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и
http://www.mig-ardino.bg/

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:
1/ Първи краен срок: 17:00 часа на 19.04.2019г.,
2/ Втори краен срок: 17:00 часа на 30.06.2019г. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения)

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg