256,2 милиона евро са чуждитите инвестиции в областта през 2017 година

Водещи, Икономика

Чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2017 г. възлизат на 256.2 млн. евро, което е с 67.3% повече в сравнение с 2016 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.0% и 9.0% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район. Това съобщават от отдел „Статистически изследвания – Кърджали“ .

Област Кърджали заема дванадесето място в страната по размер на чуждестранните инвестиции. През 2017 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 141.7 млн.eвро, или 55.3% от всички инвестиции. В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 4.7 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 57.2% от общия обем на преки чуждестранни инвестиции, а относителният им дял намалява общо с 15.8 процентни пункта спрямо предходната година.

През 2017 г. са направени чуждестранни инвестиции във всички общини на областта, като най-голям дял има община Кърджали със 143.5 млн. евро или 56.0% от всички инвестиции в областта. Спрямо предходната 2016 година направените чуждестранни преки инвестиции в общината нарастват с 29.6%, а относителният им дял от общите инвестиции в областта намалява с 16.3 процентни пункта.