Обява

Обяви

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.17, ал.1 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 482 от 31.01.2019 година на ОбС – Ардино на Общински съвет –Ардино и Заповед №166 от 12.02.2019 година на кмета на общината

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На 01.03.2019 година /петък/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация – Ардино, за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, както следва:
1. Помещение с площ 15 кв.м. находящ се на първи етаж в сградата на читалище „П.К.Яворов” с.Бял Извор, кв.Диамандово, Актуван с акт за публична общинска собственост №66 от 19.06.1998 г./, за срок от 5 /пет/ години, за извършване на фризьорски услуги. Първоначална месечна наемна цена за помещението – 40.50 лв., без ДДС;

Условия на търга :Депозит, начин на плащане,оглед на имота, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до 16 часа на 28.02.2019 година в стая № 6 срещу представена квитанция за платена такса.

Тел.за доп.информация: 03651/45 38, вътр.33

РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино