Обява за среща за обществено обсъждане

Обяви

ХАРМОНИ 2012 ЕООД
гр. София, 1612 бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов“, № 40, ет. 2

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда
УВЕДОМЯВА
всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:
„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали”
Срещата ще се проведе на 22.02.2019 г., от 14:00 часа, в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали с адрес ул. „Отец Паисий“ № 12, гр. Кърджали.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие и оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС , е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа в община Кърджали, кметство Сипей, кметство Повет, РИОСВ Хасково и на адрес: ХАРМОНИ 2012 ЕООД, гр. София, 1612 бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов“, № 40, ет. 2.
Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: РИОСВ Хасково.
Писмени становища могат да се предоставят на адрес: ХАРМОНИ 2012 ЕООД, гр. София, 1612 бул. „Академик Иван Евстратиев Гешов“, № 40, ет. 2, РИОСВ Хасково, община Кърджали, кметство Сипей и кметство Повет или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Иван Людмилов Елкин, телефон: 02/423 09 68, електронна поща: eivan@harmonee2012.com