Обява

Обяви

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО – ДЖЕБЕЛ“

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ АРДИНО – ДЖЕБЕЛ“ СТАРТИРА
От 10.12.2018 г. в ИСУН 2020 прием на проектни предложения по процедура на подбор на проекти BG06RDNP001-19.112 – „МИГ Ардино – Джебел мярка 6.4 – Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Ардино – Джебел“ чрез ПРСР 2014 – 2020г.

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

  • Първи срок: от 10.12.2018 г. до 17:00 часа на 31.01.2019г., (бюджет за приема – 250 000 лв);
  • Втори срок: от 01.04.2019 г. 17:00 часа на 31.05.2019г., (250 000 лв. плюс остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения);
  • Трети срок: от 01.08.2019 г. 17:00 часа на 16.09.2019г., (250 000 лв. плюс остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Място на подаване на проектните предложения:
Подаването на проектно предложение се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
• на сайта на МИГ Ардино – Джебел http://www.mig-ardino.bg.
• на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – https://www.eufunds.bg