Уведомление

Обяви

„В и К” ООД – КЪРДЖАЛИ на основание Решение № Ц – 20 от 28.12.2018 год. на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обявява утвърдени цени в сила от 01.01.2019 г. за В и К услугите както следва:
1. Цена 1. За услугата доставяне на вода на потребителите 1,531
2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0,135
3. Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:
– Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.потребители 0,321
– Промишлени и стопански потребители
степен на замърсяване 1 0,353
степен на замърсяване 2 0,516
степен на замърсяване 3 0,645
4. Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества 0,694
В цените не е включен ДДС.