Обява

Обяви

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Загл. изм. – ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
«КЛИЙН СТАРТ» ООД , град Момчилград
О Б Я В Я В А
На заинтересованите лица и общественост, че е изготвена Информация по приложение №2 за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение – Създаване на Цех за производство на гумени плочи в ПИ № 068011 в землището на град Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.
Достъп до информацията и изразяване на становища от заинтересовани лица: «КЛИЙН СТАРТ» ООД , град Момчилград, ул. „Пазарска” № 2, cleanstartbg@gmail.com, GSM 0886 276434.

(9) (Нова- ДВ, бр. 94 от2012 г., всилаот30.11.2012 г., изм. – ДВ, бр. 12 от2016 г., в сила от12.02.2016 г., изм. – ДВ, бр. 3 от2018 г.) За изясняване на обществения интерес по ал. 1 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице: 1. (изм. – ДВ, бр. 3 от2018 г.) осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най- малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица;