Превенция на употребата на наркотици проведоха в СУ „Васил Левски“ в Ардино

Общество

Ученици от 10-ти клас към СУ „Васил Левски“ в Ардино участваха в интерактивен урок на тема „Превенция на употребата на психоактивни вещества“. Организацията на проявата се осъществи със съдействието на  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/ МКБППМН/ в Ардино, Детска педагогическа стая /ДПС/ при РУ,,Полиция“ в Ардино и специалисти от Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ в Кърджали.

С предизвикателство към учениците,сами да са активни в провеждането на урока, секретарят на ОСНВ в Кърджали Валентина Грудева, раздаде различни казуси, които да провокират учениците с въпроси и избор на стратегии за решаване на възникнали ситуации в училищна среда. Целта на превенцията е не само да се предотврати употребата на никотин,алкохол и наркотични вещества, но също така и да подпомогне младите хора да приспособят своето поведение, нагласи и възможности спрямо въздействията на динамичната среда.

Срещата завърши с призив и послание- „За здравословен начин на живот – не на никотина, алкохола и наркотиците“.

Водени от разбирането,че знанието е равно на превенция,между МКБППМН-Ардино,Детска педагогическа стая-Ардино и Общински съвет по наркотични вещества-Кърджали има изградена добра партньорска политика,която позволява провеждането на срещи с подрастващите с превантивно-информативен характер.

Гюнер ШЮКРИ