Покана

Обяви

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 05.12.2018 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР;
2. Упълномощаване на член на УС да одобрява и издава необходимите документи свързани с процедурите на регламентиране, подбор и оценка на проектите по СВОМР по които бенефициенти са общини и НПО-та;
3. Обсъждане на мерки от СВОМР;
4. Разни.
Председател: Лятиф Расим