МИГ общини Черноочене и Минерални бани организира срещи и обучения

Водещи, Общество

МИГ „Минерални бани – Черноочене“ провежда информационни срещи в село Черноочене. Целта на тази комуникация е, хората да бъдат информирани как да кандидатстват по проекти по  мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.На срещите участваха земеделски стопани, производители, представители от общинска администрация Черноочене, кметове на населени места и други.

Проведе се и обучение на местни лидери и представители на уязвими групи, как да кандидатстват  по Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност 2014-2020г“ за подобряване на производствения капацитет.

Обученията са във връзка с изпълнение на Стратегия водена от общностите местно развитие, прилагана от МИГ „Минерални бани и Черноочене“, финансирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Те са включени в Стратегия за Водени от общественото местно развитие на МИГ „Минерални бани – Черноочене“.

 

Исмет ИСМАИЛ