Стартират мащабни ремонти на улици и тротоари в Кърджали

Водещи, Общество

Община Кърджали стартира проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за мащабни ремонти на улици и тротоари в централна градска част и в най-големия квартал „Възрожденци“. Това обяви по време на пресконференция заместник кметът на община Кърджали инж. Катя Митовска. Общата стойност на инвестицията е 5 052 148.73 лева, от които съфинансиране от Европейския съюз чрез ЕФРР  – 4 294 326.43 лв. и  национално съфинансиране: 757 822.30 лв. Периодът, в който ще бъде подобрена градската инфраструктура е 30 месеца /от 18.04.2018 г. до 18.10.2020 г./. Основната цел на проекта  „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали“, за който е подписан договор за Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01, е чрез подобряване на техническата инфраструктура да се създадат условия за насърчаване на социално – икономическото развитие на Кърджали като устойчив и интегриран град. След приключването на строителни-монтажните дейности ще се създаде привлекателна, сигурна и достъпна градска среда в Кърджали чрез въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и благоустрояване на улици и тротоари в  централната и старата градска част и кв. „Възрожденци“. Освен това ще се осигури свързаност между І и ІІ част на изграденият парк „Арпезос -север“,  а чрез модернизиране на градската среда ще се осигури пълноценна социална интеграция на хората с увреждания в Кърджали.

Напълно обновена ще бъде инфраструктурата, тротоарите и осветлението на централните улици „Екзарх Йосиф“ и „Отец Паисий“, ул. „Републиканска“ /от кръстовището с бул. „Беломорски“ до кръстовище с бул. „България“/, ул. „Ген. Чернозубов“ /от кръстовище с бул. „Беломорски“ до кръстовище с бул. „България“/ и ул. „Самуил”. в кв. „Възрожденци“ преобразени ще бъдат ул. „Райко Жинзифов“ и част от ул.„Христо Данов“ /500 м. от кръстовище с ул. „Райко Жинзифов“ до кръстовище с ул. „Стефан Стамболов“/. В района на пазара ще бъдат ремонтирани три основни улици   – ”Иван Вазов”, част от ул. ”Климент Охридски” /от пл. „Хаджи Димитър“ до кръстовище с ул. „Богдан“/, ул. ”Добруджа”. Обновен ще бъде и площад „Хаджи Димитър“, който е една от възловите транспортни точки на града. По проекта е предвидено и изграждане на пешеходен мост в парк „Арпезос -Север“. Съоръжението ще свърже първа и втора част на парка. Мостът ще бъде с обща площ 459,93 кв. м. Дължината му ще бъде 111,30 м, а широчина на пешеходната част – 4,46 м.

Реализирането на проекта ще допринесе за решаването на тези проблемите за част от централната и стара част на града, както и в кв. „Възрожденци”. Това от своя страна ще подобри цялостно качеството на живот не само на  жителите на град Кърджали, но и на общината.

Проектът „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали“ е един от трите проекта, включен в списъка с основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ Инвестиционна програма (ИП) за реализация на ИПГВР на гр. Кърджали 2014-2020 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали “, Договор за ПБФП BG16RFOP001-1.021-0003-С01, който се осъществяващ финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на -публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.