Обява

Обяви

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

СЪОБЩАВА

на заинтересуваните, че в ДВ. бр.43 от 25.05.2018г. e обнародван
проект

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план свързан с Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/ за обособена територия на “ВиК” ООД, град Кърджали:
ПУП – ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ на обект: „Доизграждане и реконструкция на канализционна мрежа в кв.”Гледка” и кв.”Горна Гледка, агломерация Кърджали – Канализационни колектори в кв.”Горна Гледка”, землище Кърджали”.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представения проект, отправени до дирекция “АСУТ” на общината.

ДИРЕКЦИЯ “АСУТ”