В Кърджали стартира пилотно проучване за потребностите на работна сила

Икономика

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие провежда пилотно проучване за потребностите на работодателите от работна сила. Изследването се извършва на базата на специално изготвена от Агенцията по заетостта анкетна карта, която представителите на бизнеса следва да попълнят по електронен път на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform. Линк към формуляра с наименование „Анкета за работодатели“ е публикуван и в интернет сайта на Областна администрация – Кърджали /www.kj.government.bg/. Работна група ще обобщи данните от проучването и ще внесе информацията в КЗ до края на март. Същото изследване ще се проведе още веднъж през годината. Целта е да се очертае реалната картина на търсените професии, специалности и компетенции на кадрите на пазара на труда и да се синхронизират усилията и ресурсите за подобряване на връзката между образованието и бизнеса. Всяко споделено становище на предприемачите ще бъде взето под внимание при формиране на областната политика по насърчаване на заетостта и степенуване на приоритетите в областните и общинските планове за развитие.