Покана

Обяви

Покана за публично обсъждане

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.24 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,
Кметът на Община Момчилград
кани всички жители на общината, които проявявят интерес, на публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за 2018 г., което ще се проведе на 12.01.2018 г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация.
Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината или на електронен адрес: obshtina@mg.link.bg до 11.01.2018 г.
Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност на интернет страницата на общината и в стая №20 в сградата на общината.