Обява

Обяви

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл. чл.14, ал.1 от ЗОС ,чл.21 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение №141от 10.08.2016 година на Общински съвет –Ардино и Заповед №1532 от 28.12.2017 година на кмета на общината

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На 19.01.2018 година /петък/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация – Ардино, за отдаване под наем за срок от /3/ три години на част от имот, частна общинска собственост, за развиване на търговска дейност, находящ се на втори етаж в сградата на Общинска автогара – Ардино, както следва:
1.Търговски обект №7 предназначен за кафе, находящ се на втори, с площ 50.35 кв.м., месечна наемна цена : 201.40 лв., без ДДС.

 Условия на търга : Депозит , начин на плащане, оглед на имотите, срокове и др. са подробно описани в тръжните книжа, които могат да се получат всеки работен ден до 16 часа на 18.01.2018 година в стая № 6 на Общинска администрация гр.Ардино срещу представена квитанция за платена такса.
 В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.
Физически или юридически лица имащи задължения към общината – неиздължени наеми, такси, ел.енергия, вода, данък сгради, такси за битови отпадъци и др. не се допускат за участие в търга

Тел.за доп.информация: 03651/40 40, вътр.33

РЕСМИ МУРАД
Кмет на община Ардино