Обявление

Обяви

Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно – процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ” Дениз Учар ” ООД, като собственк на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІ-5758 и УПИ ХVІІІ-5758 с идентификатори № 40909.111.22 и 23 по КК на гр.Кърджали, с последен известен адрес гр.Кърджали, кв.”Възрожденци – Прилепци ”, ” Атай 2012” ЕООД с последен известен адрес гр.Кърджали, бул.” България” №47, комплекс ”Орфей” офис №7, Митко Йовчев Жеков и Юлияна Здравкова Жекова с последен известен адрес с.Тихомир, мах.Средна гора №150, общ.Кирково, Алтан Дурмуш Дурмуш с последен известен адрес гр.Кърджали, кв.”Възрожденци, бл.97, вх.А, ет.2, ап.6, Аптула Бейтула Селим с последен известен адрес гр.Кърджали, кв.”Възрожденци, бл.57, вх.Г, ет.9, ап.91, Кристина Драганова Александрова с последен известен адрес гр.Кърджали, кв.”Възрожденци, ул.”Райна Княгиня” № 21, вх.Б, ет.3, ап.6, Емине Мюмюн Юсеин с последен известен адрес гр.Ардино, ул.” Пирин” №16, вх.В, ет.5, ап.40, като собственици на урегулиран поземлен имот УПИ ХХVІІ-5764 с идентификатор № 40909.111.585 по КК на гр.Кърджали и Румен Валентинов Велков с последен известен адрес гр.Кърджали, кв.”Възрожденци, ул.”Райна Княгиня” № 17, като собственик на урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-5755 с идентификатор № 40909.111.20 по КК на гр.Кърджали, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / на урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ- 5755, кв.97 по плана на ж.к. ” Възрожденци ”, гр.Кърджали.
Проектът е изложен в дирекция “АСУТ” при Община Кърджали, стая 214.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, в 14- дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до Общинска администрация – Кърджали, дирекция “АСУТ”.
ДИРЕКЦИЯ ”АСУТ”