Обявление

Обяви

Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно – процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ”Пътно подържане – Кърджали” ЕООД с управител Мариян Божидаров Кавракиров, като собственик на неурегулиран поземлен имот № 000142, с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.”Първи май” № 58, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ /Подробен устрайствен план – план за застрояване/ на неурегулиран поземлен имот № 000143 по КВС в землището на с.Кьосево, общ.Кърджали.
Проектът е изложен в дирекция “АСУТ” при Община Кърджали, стая 214.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до Общинска администрация – Кърджали, дирекция “АСУТ”.

Дирекция “АСУТ”