Обява

Обяви

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 40, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско  имущество на oбщина Джебел, Решение № 166 от 27.04.2017 год., Решение № 208 от 26.09.2017 год., Решение № 212 от 26.10.2017 год.  и  Решение № 220 от 26.11.2017 год. на Общински съвет – Джебел

 

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно:

1.Урегулиран поземлен имот № II, пл. сн. №2 в квартал 3 по ПУП на с. Чакалци, общ. Джебел, одобрен със Заповед № 243/19.04.1984 г. на Председателя. на ИК на ОНС-Кърджали, с площ 600.00 кв.метра, отреден за ниско жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 927 от 20.02.2014г., с първоначална цена за търг – 5 586.00 лв (пет хиляди петстотин и осемдесет и шест лева) без начислен ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /558,60 лв./.

  1. 2. Урегулиран поземлен имот №X, в квартал 3 по ЧРП на с.Великденче, одобрен със Заповед №989/13.10.1962 год. на Председателя на ИК на ОНС – Кърджали, изменение на ЧРП, одобрен със Заповед №239/11.04.2017г. на Кмета на община Джебел, с площ 1920.00 кв.метра, отреден за жилищни застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост №1015 от 11.09.2017г., с първоначална цена за търг – 17 876 лв. (седемнадесет хиляди осемстотин седемдесет и шест лева) без начислен ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /1 787,60 лв./.
  2. 3. Поземлен имот с идентификатор 20746.501.1076 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Джебел ,одобрен със Заповед РД-18-46/13.07.2010г.на изпълнителния директор АГКК,с площ 308 кв.метра,трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10m),актуван с Акт за частна общинска собственост №1005 от 06.03.2017г., с първоначална цена за търг – 15 246 лв. ( петнадесет хиляди двеста четиридесет и шест лева ) без начислен ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /1 524,60 лв./.
  3. 4. Поземлен имот с идентификатор 20746.501.1077 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Джебел ,одобрен със Заповед РД-18-46/13.07.2010г.на изпълнителния директор АГКК,с площ 311 кв.метра,трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10m),актуван с Акт за частна общинска собственост №1004 от 03.2017г., с първоначална цена за търг – 15 395 лв.(петнадесет хиляди триста деветдесет и пет лева) без начислен ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /1 539,50 лв./.

Търгът ще се проведе на 20.12.2017 г. от 12.30 часа в заседателната зала на общинска администрация Джебел, находяща се на ул. „Еделвайс” № 19, гр. Джебел. Цената на тръжната документация платима в касата на общината – 50.00 лв. без ДДС. Депозитът за участие се внася по сметката на Община Джебел: BG22DEMI92403300044825 – “Търговска банка Д” АД, след закупуване на тръжната документация до 16.00 часа на 19.12.2017 г., краен срок за подаване на заявления за участие до 17.00 ч. на 19.12.2017 год. в деловодството на общината. При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 29.12.2017 г. и 04.01.2018 г. на същото място, същия час и при същите условия. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

 

За справки и информация – 03632 / 89 09; Общинска администрация Джебел, ул.„Еделвайс” № 19, отдел „Общинска собственост”.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ:

/Б. ЮМЕР/