Обява

Обяви

”ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО” ЕООД гр. КЪРДЖАЛИ

О Б Я В Я В А
публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем на търговска площ,
собственост на “Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, гр. Кърджали, находяща се
в производствен корпус с идентификатор 40909.121.40.1 по КККР на гр. Кърджали, част от Автобаза
“Чистота”, собственост на”ОЧБ” ЕООД, /Промишлена зона “Юг” на гр. Кърджали/,
административен адрес: гр. Кърджали, ул. “Язовирска” 19, /Промишлена зона “Юг” на гр. Кърджали/
както следва:

□ Автомивка, с начална месечна наемна цена 198.00 без вкл. ДДС.

 

1. Публичният търг ще се проведе на 15.12.2017 г. от 10.00 ч., в административната сграда на “ОЧБ” ЕООД, на адрес: гр. Кърджали, бул. “Беломорски” 42, ет. 2.
2. Срокът за отдаване под наем на обектите е 3 /три/ години.
3. Тръжна документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. до 14.12.2017 г. /вкл./ в административната сграда на “ОЧБ”ЕООД, срещу такса от 50 лева, платима в касата на дружеството.
4. Депозит за участие в търга, в размер на 200 лв. се заплаща в касата на дружеството, до 17.00 ч. на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до 14.12.2017 г.
включително, след предварително съгласуване с администрацията на “ОЧБ” ЕООД.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на: 04.01.2018 г., съответно на 28.01.2018 г., на същото място, при същия начален час и при същите условия.

Допълнителна информация: в административната сграда на “ОЧБ” ЕООД и на тел. 036165500