о б я в а

Обяви

О   Б   Щ   И   Н   А        К   Ъ   Р   Д   Ж   А   Л   И

На основание  чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, от НРПУРОИ на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017год.

 О   Б   Я   В   Я   В   А

ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 На 12.12.2017 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация – Кърджали на бул.“България“ №41, за отдаване под наем за срок от 5 години, на имот – общинска собственост,  представляващ:

Помещение – Клуб ”Бирхале”, находящо се в сградата на Дома на културата, гр. Кърджали с полезна площ 221,00кв.м., за осъществяване на търговска дейност, с начална месечна наемна цена в размер на 581.50 лева., без включен ДДС. Начало на търга  09.30часа.

 

 

Тръжна документация се получава всеки работен ден до 17,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на търга от стая №513, етаж V на Община Кърджали, след заплащане на такса от 50,00 лв., в касата на Информационния център на Общината, ет. І.

Депозита за участие в търга в размер на 500,00 лева се внася до деня ,предхождащ датата на провеждане на търга, по сметка на Община Кърджали, посочена в тръжната документация.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 19.12.2017 год., 27.12.2017 год. и  03.01.2018 год., на същото място, по същото време и при същите условия.

     Допълнителна информация в стая №513, тел. 6 73 62.

 

 

                                                           КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:.

                                                                                                                    / инж. ХАСАН АЗИС/