О Б Я В А

Обяви

Общинска администрация на община Кирково

област Кърджали

 На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.43, ал.1, т.1, чл.45, ал.1, чл.59, т.1  и чл.62, ал.1 от НРПУРОИ в община Кирково, в изпълнение на Решение №223 от Протокол №24/20.04.2017г. на ОбС – Кирково и Заповед №РД-10-620/07.09.2017г. на Кмета на Община Кирково

 
ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

На 26.09.2017г. (вторник) от 10:00 часа в залата на ОбА-Кирково за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост:

 

Публичен търг с тайно наддаване на 26.09.2017г. (вторник)  от 10:00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот №010013 с площ 3.935 (три декара деветстотин тридесет и пет кв.м.) дка., ведно с построената в имота масивна сграда на два етажа със сутерен от 535 (петстотин тридесет и пет) кв.м., изградена в груб строеж (детска градина), находящ се в землище с.Могиляне, общ.Кирково, актуван  с Акт за частна общинска собственост №393/22.10.2012г., при граници на имота: имот №010011- нива на Али Аптула Али, имот №010778 – пасище, мера – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, при начална тръжна цена 55 673,00 ( петдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и три), лева, от които за:

  1. Поземлен имот №010013 с площ 3.935 (три декара деветстотин тридесет и пет кв.м.) дка. в размер на 28 762,00 (двадесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и два) лева, без ДДС;
  2. Масивна сграда на два етажа със сутерен от 535 (петстотин тридесет и пет) кв.м., изградена в груб строеж (детска градина) в размер на 26 911,00 ( двадесет и шест хиляди деветстотин и единадесет) лева. Върху достигнатата цена на сградата, няма да се начислява ДДС.

Кандидатите за участие в публичен търг с тайно надаване за продажба на имота може да получи тръжната документация срещу сумата от 20,00 (двадесет) лева с включен ДДС (невъзстановима) платими в брой на касата на Община Кирково – „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”.

Кандидатите за участие в търга с тайно наддаване, могат да получат тръжната документация всеки работен ден до 16.30 часа на 25.09.2017 год. (включително) в стая №8, етаж І на Община Кирково, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация.

Кандидатите за участие следва да внесат депозит в размер на 50% от началната тръжна цена, по банкова сметка IBAN: BG 61 SOMB91303334857901 BIG SOMBBGSF при “Общинска банка” АД, Финансов център – Кирково, в периода до 25.09.2017г., включително.

Предложението за участие в търга се подава от участниците или упълномощени техни представители най-късно до 17:00 часа на 25.09.2017г. в запечатан непрозрачен плик, като върху всеки плик се отбелязва входящия номер на офертата в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса” на партерен етаж в административната сграда на ОбА-Кирково, ул. „Дружба” №1.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ  датата на провеждане на търга от 09.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжна документация и съгласуване с отдел „ОСТС и ГС” при ОбА-Кирково.

 

Допълнителна информация на тел. 0886334476

Кмет на община Кирково: Шинаси Сюлейман