Обява

Обяви

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във връзка с чл.3, ал.1, т.2 и ал.3, т.1 и т.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси по отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество и заповед № РД – 19 – 299 от                22. 08. 2017 г. на кмета на Общината.

 

                                               О  Б   Я   В   Я   В   А

 

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от десет години, както следва:

 

№по ред Землище № на имота Площ/дка НТП Категория Нач.год.          наемна цена
1. Загорско 000703   11,824 нива  166,00 лв.
2. Татул 000916   6,676 нива    94,00 лв.
3. Птичар 001332   5,910 нива IV  113,00 лв.
4. Биволяне 001215   28,456 нива  399,0 0лв.

 

 

  1. Търгът  ще се проведе в сградата на общинска администрация – Момчилград на           13. 09. 2017 г. от 12 часа.

III. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 04. 09. 2017 г. до 12 .09. 2017 г. срещу такса 10 лв., без начислен ДДС платима в касата на общината.

  1.     Депозит в размер на 10% от обявената годишна наемна цена следва да се заплати в касата на общината до 12. 09. 2017 г.

В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.

За допълнителна информация: телефон 3631/78-64

 

 

Кмет на община Момчилград: /инж. Сунай Хасан/